ประชมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด
1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี และ มอบเกียรติบัตรวิทยากรหลักสูตรครู ก ,ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ครู ก. โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ ประจำปี 2563

2.พิธีมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
1.นางสาวนันทิกร จำปาสา เภสัชกร (ด้านเภสัชกรคลินิก)ชำนาญการ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562
2.นางสุภาภรณ์ อุตมัง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563
3. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

3. พิธีแสดงความยินดี กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน
4 หน่วยงาน

1. รางวัล ประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น (Excellent CKD Clinic) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ จำนวน 2 หน่วยงาน
ด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นที่ส่งเข้าประกวด “คลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562” และได้มอบโล่รางวัลดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ Nephrology Meeting และ CKD Weekend 2020 ณ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
1.1 รางวัล ผลงานคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น (Excellent CKD Clinic) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ประเภท Oral Presentation โรงพยาบาลทุติยภูมิ ได้แก่ เครือข่ายคลินิกไตเรื้อรัง โรงพยาบาลเขื่องใน
1.2 รางวัล ผลงานคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น (Excellent CKD Clinic) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ประเภท Poster โรงพยาบาลตติยภูมิ ได้แก่ เครือข่ายคลินิกไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2. รางวัล “การจัดกิจกรรมวันไตโลกดีเด่น (World Kidney Day) ระดับประเทศ ปี 2562” จำนวน 2 หน่วยงาน
2.1 เครือข่ายคลินิกไตเรื้อรัง โรงพยาบาลวารินชำราบ
2.2 เครือข่ายคลินิกไตเรื้อรัง โรงพยาบาลตระการพืชผล
4. มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับ คปสอ. เดชอุดม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ดีเด่น ระดับเขต ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี ได้จัดงานมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (รวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อวันพรุ่งนี้ ) ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับรางวัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับ คปสอ. เดชอุดม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ดีเด่น ระดับเขต ปีงบประมาณ 2562
5. พิธีมอบวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนภาระกิจด้านสาธารณสุข จากโครงการ Run For Health 2020
ชมรมวิ่งเมืองดอกบัว ได้มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย โครงการ Run For Health ๒๐๒๐ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา ให้กับสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ และดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอมอบวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนภารกิจอื่นๆ ด้านสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
1. ที่นอนลม 2 อัน จำนวน 6,000 บาท มอบให้ โรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2. เครื่องวัดอุณหภูมิที่ผิว(TermoScan) 12 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท
มอบให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. ชุดไมค์พร้อมลำโพงเคลื่อนที่ 4 เครื่อง จำนวน 4,000 บาท
มอบให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
วารินชำราบ และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี
4. วงจรปิด 2 ตัว จำนวน 3,000 บาท
มอบให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุบลราชธานี
6. งบประมาณสำหรับเจาะน้ำบาดาล และเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 40,000 บาท
มอบให้ สสช.ดงนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
7. เครื่องปั๊มน้ำพร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 10,000 บาท
มอบให้ สสช.โหง่นขาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

6.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (Excellent) ในการนำเสนอผลงาน Poster Presentation สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และได้ตีพิมพ์งานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) หัวข้อผลของการจัดการปัญหาการจำหน่ายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ ในร้านค้าร้านชำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคณะผู้วิจัยได้แก่
1.ภญ.กิตติยาพร ทองไทย ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
2.ภญ.พรรณธิดา หล้าวงษ์ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
3.ภญ.ภาวิณี พุฒเขียว ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

7. พิธีรับใบประกาศนียบัตรผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการประกวดหมอไทย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย และพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2563 โดยมีพื้นที่ต้นแบบแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
8. ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมเชียร์เยาวชนต้นแบบฯ โดย โทร 1900 1900 94 กด 4 ตามด้วยหมายเลข TI จำนวน 8 คน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดประกวดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ) รอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมเชียร์เยาวชนต้นแบบฯ โดย โทร 1900 1900 94 กด 4 ตามด้วยหมายเลข TI จำนวน 8 คน ดังนี้
1. นส.เมขลา ถิ่นขาม TI 120
2. นส.สุชานันท์ สายเสือ TI 246
3. นส.อัญญารัตน์ ผลขาว TI 040
4. นายเทวานนท์ จิรานันท์สิริ TI 039
5. นายหฤษฎ์ วรบุตร TI 119
6. นส.วริศรา มิ่งแนน TI 084
7. นายอรรถนนท์ วง์สุนา TI 083
8. นส.พิทยาพร ณ อุบล TI 230

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563
เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 3.1 สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2563เอกสารประกอบคลิก
2 3.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม

ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1.ผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี2562
2.การบริหารแผนงบค่าเสื่อม 2563

เอกสารประกอบคลิก
3 3.3 การดำเนินงานควบคุมCOVID-19เอกสารประกอบคลิก
4 3.4 Best practice

นวัตกรรม โมเดลหมอนยิ้ม สอนล้างแผลฝีเย็บ
โดย..นางสาววยุรี นามบุญมี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเขมราฐ

เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การส่งงบทดลองระบบ GL

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 10 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้นเอกสารประกอบ
2 การส่งงบทดลองระบบ GFMIS

สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563เอกสารประกอบ
3 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามดัชนีทางการเงิน 7ระดับ

3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน มกราคม 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สำโรง และสว่างวีระวงศ์
เดือน มกราคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ๕๐ พรรษาฯ และวารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ เขมราฐ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสำโรง


เอกสารประกอบ
4 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมกราคม 2563

4.1 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมกราคม 2563 ( )
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 มกราคม 2563 เปรียบเทียบกับ31 ธันวาคม 2562 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมกราคม 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ -101.21 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ -86.44 ล้านบาท
โซน 3 นาเยีย -6.57 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย บุณฑริก น้ำขุ่น เขื่องใน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 169.67 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 115.11 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 103.62 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 65.64 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
5 รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ)

ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม
จำนวทั้งสิ้น 48,144.-บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

เอกสารประกอบ
6 เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช.)

เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช.) ณ 31 มกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,540,886.-..บาท..(แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัด ตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

เอกสารประกอบ
7 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc

7.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2563 ให้ สสอ.ละ 200.000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 937,251.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.75
-วางฏีกา 350 มาแล้วยังไม่ดำเนินการเบิก 158,979.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.18
ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายคือ ศรีเมืองใหม่ หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้สูงสุดเกินร้อยละ 50 คือ สิรินธร และกลุ่มงานยุทธศาสตร์ตัดงบแล้วแต่เอกสารยังไม่เรียบร้อย อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ น้ำขุ่น พิบูลมังสาหาร (ให้รับเอกสารแก้ไขที่งานพัสดุ)
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2
7.2 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11, 12) รับจัดสรร 34,780,225.-บาท
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 26,454,350.- บาท คิดเป็นร้อยละ 76.06 คงเหลือเงินจัดสรร 8,325,875.-บาท คิดเป็นร้อยละ 23.94 ให้โรงพยาบาลที่มีเงินงบประมาณคงเหลือเร่งเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป
7.3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ผลร้อยละ 54.35
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 2 ร้อยละ 58 ผลร้อยละ 64.24
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 2 ร้อยละ 40 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
7.4 รายงานข้อมูล ฉ.11 ส่วนลูกข่าย
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11 งวดที่ 1 ทั้งส่วนแม่ข่ายและลูกข่าย โดยมีกำหนดให้โรงพยาบาลเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือน ม.ค. 63 ส่วนลูกข่ายให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดสรรเงินบำรุง(ขอต่างหน่วยบริการ) ให้ลูกข่ายเป็นรายงวด ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 นั้น
จึงขอรายงานข้อมูลดำเนินการในส่วนลูกข่ายเพียงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่าโรงพยาบาลที่ยังไม่โอนเงินให้ลูกข่าย ได้แก่ เขื่องใน นาตาล ขอให้ดำเนินการโอนให้ลูกข่ายโดยด่วน เพื่อลูกข่ายจะได้ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามประกาศฯ เมื่อเกิดสิทธิแต่ละเดือนต่อไป


เอกสารประกอบ
8 การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงกำหนดการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน ของหน่วยงานในระบบ GFMIS จากเดิมปิดบัญชีประจำเดือนภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ปรับเป็นปิดบัญชีประจำเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ได้เร่งดำเนินการบันทึกบัญชีทั้งระบบ GL และระบบ GFMIS (บช.11) ให้แล้วเสร็จและส่งภายในวันที่ 8 ของทุกเดือน โดยเริ่มส่งงบประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้ส่งภายในวันที่ 8 เมษายน 25635.2: กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การประเมินผลการดำเนินงานรอบที่ 1 (Ranking) ปีงบประมาณ 2563

การประเมินผลการดำเนินงานรอบที่ 1 (Ranking) ปีงบประมาณ 2563
ตามตัวชี้วัด Ranking
(จำนวน 52 ตัวชี้วัด)
- ตัดข้อมูลผลงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แหล่งข้อมูล HDC หรือ โปรแกรมที่กลุ่มงานใช้เป็นแหล่งอ้างอิง (กำหนดรายละเอียด ตาม Template
ของแต่ละกลุ่มงานอธิบายใน Template ตัวชี้วัด Ranking)
- แต่ละกลุ่มงานประเมินผลงานรายอำเภอ
- กลุ่มงานฯที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด Ranking ส่งคะแนนให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ รวบรวม ภายใน 10 เมษายน 2563
- คืนข้อมูลผลการประเมิน Ranking ให้อำเภอภายใน 15 เมษายน 2563 ตรวจสอบ
- รวบรวมส่งผลการประเมิน ให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 30 เมษายน 2563 (กรณีมีการอุทธรณ์ จากอำเภอให้ อุทธรณ์ที่กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ภายใน วันที่ 20 เมษายน 2563)


เอกสารประกอบ
2 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

ขอให้บันทึกข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ ด้วยกองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) มีหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บันทึกข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสุขภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ (บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) และยกฐานะของสถานบริการสุขภาพ ผ่าน website https://phdb.moph.go.th เมนูระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ เมนูย่อย
19.ระบบรายงานข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสุขภาพ ซึ่ง Username และ Password คือรหัสหน่วยบริการสุขภาพ 5 หลัก
- ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 (รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)


เอกสารประกอบ
3 แนวทางการดำเนินงาน Smart Hospitalเอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน LTCเอกสารประกอบ
1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน LTC 2เอกสารประกอบ

5.4: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานการณ์โรคและแนวทางการดำเนินงาน

เอกสารประกอบ
2 แนวทางการสอบสวนโรค Coronavirus 2019 ฉบับปรับปรุง 21 กพ..63

แนวทางการสอบสวนโรค COVID-19

เอกสารประกอบ
3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

เอกสารประกอบ
4 ผลการดำเนินงานวัณโรค

ผลการดำเนินงานรายอำเภอ

เอกสารประกอบ
5 ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรค 2

ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรค รายอำเภอ

เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 เร่งรัดการดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดอุบลราชธานีทุกแห่ง (รพศ.,รพท.,รพช.,สสอ.) เร่งดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขฯ และคุณธรรมประจำชาติ 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมรายงานผลการดำเนินงานฯ ไปที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) รอบ 6 เดือน ( 16 มีนาคม 2563) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อม

เอกสารประกอบ
2 เร่งรัดการกรอกข้อมูลในระบบ MITAS ไตรมาส 2
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &transparency Assessment : ITA) โดยได้กำหนดตัวชี้วัดในปี 2563 คือ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบงาน ITA ในหน่วยงานของท่าน เร่งดำเนินการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ในระบบรายงาน MITAS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และปิดระบบยืนยันการส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามคู่มือการตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ประจำปี พ.ศ. 2563 และคู่มือ MITAS ระดับผู้ประเมิน ที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานไปแล้วนั้น


เอกสารประกอบ
3 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มงานนิติการ ขอนำเสนอข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารประกอบ
4 ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย โดยกลุ่มเสริมสร้างวินัย
ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย และแนวทางการลงโทษ โดยกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบ

5.6: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

1. RDU
2.งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

เอกสารประกอบ
2 แนวทางการคัดกรอง เฝ้าระวังความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แนะนำการใช้กัญญาทางการแพทย์
ยาที่ไม่ควรใช้ร่วม
สภาวะผู้ป่วยที่ต้องประเมิน เมื่อใข้กัญชาทางการแพทย์
อ้างอิง กรมการแพทย์

เอกสารประกอบ
3 KPI ranking กัญชาทางการแพทย์ รอบที่ 1

แนวทาง การประเมิน KPI Ranking กัญชาทางการแพทย์ รอบที่ 1
กำหนดการส่งผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินรอบที่ 1 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

เอกสารประกอบ
4 นโยบาย& การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์

นโยบาย& กัญชาทางการแพทย์
การให้บริการคลินิกให้คำปรึกษา
แนวทางการให้คำปรึกษา
การแจ้งผลการดำเนินงาน
การคัดกรองการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ

1.ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ
1.1 ข้อมูลผู้ป่วยใน และ CMI จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบปี 2562-25632 ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ

1.2 ข้อมูลผู้ป่วยในทันเวลา

เอกสารประกอบ
3 1.ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ

1.3 ผู้ป่วยใน

เอกสารประกอบ
4 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(Medical record audit,MRA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(Medical record audit,MRA) ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะทำงานตรวจประเมินฯระดับจังหวัด ตรวจประเมิน(audit)เวชระเบียน จำนวน 2,200 ฉบับ5.8: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 1. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

1.แจ้งกำหนดการออกตรวจเยี่ยมประเมิน Pre Survey ด้วยกระบวนการ Quality Learning Net Work โดยทีมQRT
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับการรับรองคุณภาพขั้น 3 ที่โรงพยาบาล
เหล่าเสือโก้ก ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 และรับประเมินจริงจาก สรพ.ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563

2. สรพ. มีกำหนดจัดงานวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21 ที่ ศูนย์การประชุม IMPAC Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

ในระหว่างที่ 10 -13 มี.ค. 2563 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ ดังกล่าวฯ และขอเชิญโรงพยาบาลทีผ่านการรับรองคุณภาพ ขั้น 3 และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองต่ออายุเข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ รับมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ HA ดังนี้
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้แก่ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์, โรงพยาบาลนาตาลและโรงพยาบาลนาเยีย
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้แก่ โรงพยาบาลเขื่องใน โรงพยาบาลสำโรง และโรงพยาบาลเขมราฐ
3. สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จังหวัดอุบลราชธานี
รพศ./ รพท. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ครบทุกแห่ง
รพช. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90.91 (ผ่าน 20 แห่ง) เหลือ 2 แห่ง คือ รพ.เหล่าเสือโก้ก และ รพ.น้ำขุ่น
หมายเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
จึงขอประกาศเลื่อนการจัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21
ระหว่างวันที่ 10 -13 มีนาคม 2563


2 2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง รายงานผล
การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รอบ 6 เดือน
ผ่านทางเว็บไซด์ https://opdc.moph.go.th/ หัวข้อระบบ e-Report กำหนดเปิดระบบการรายงาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 – 2 เมษายน 2563 และรายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.3 3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

แจ้งแผนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ และอบรมวิชาการด้านมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ปีงบประมาณ 2563
(รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม)เอกสารประกอบ
4 4. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

การประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ซ้ำ (Re-Accreditation) จะสุ่มประเมิน รพ.สต.ที่ผ่านการประเมิน ปี 2560
และหมดอายุการรับรอง ปี 2562 อำเภอละ 1 แห่ง (เช้า - บ่าย) เริ่มประเมินช่วงปลายเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563
(รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม)


เอกสารประกอบ
5 5. โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ

1.การจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563


6 6. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ อำเภอสิรินธร
(รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม)เอกสารประกอบ
7 8. งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

1. รายงานผลงาน สมัครสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย อสม.จังหวัดอุบลราชธานี
สมัครแล้ว จำนวน 15,016 คน ร้อยละ 43.30
(รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม)เอกสารประกอบ
8 8. งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

ขอความร่วมมือดำเนินการสัปดาห์รณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 9 – 20 มีนาคม 2563 ภายใต้ Concept “อสม. ก้าวท้าใจ ชวนคนไทย ออกกำลังกาย นำพาสุขภาพดี”
(รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม)เอกสารประกอบ
9 8. งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

รายงาน อสม.สมัครร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ “ก้าวท้าใจ VIRTUAL RUN SEASON 1 พิชิต 60 วัน 60 กิโลเมตร”
สะสมระยะทาง 1 ก.พ. – 31 มี.ค.2563 ลงทะเบียนสมัครฟรี อสม.จังหวัดอุบลราชธานี ผลงาน 2,967 คน (ร้อยละ 8.56)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จาก www.thaiphc.net
(รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม)เอกสารประกอบ
10 8. งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

รายงานผลการดำเนินงาน อสม.ออนไลน์ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
อสม. จังหวัดอุบลราชธานี สมัครเข้าใช้งาน อสม.ออนไลน์แล้ว 20,283 คน (ร้อยละ 58.48)
(รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม)เอกสารประกอบ
11 8. งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
บุคคลในครอบครัว อสม.
(รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม)เอกสารประกอบ
12 9. งานสื่อสารประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID-19
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#ไวรัสโคโรนา2019
#ไวรัสโคโรนา
#เชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา19
#ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้
5.9: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 แนวทางการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (1.Fee schedule ทันตฯ.pdf)


เอกสารประกอบ
2 รายงานความก้าวหน้า Area Base School Setting รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (2.QR Code คู่มือ+ไฟล์นำเสนอสำหรับครู ก .pdf)


เอกสารประกอบ
3 งาน พอ.สว.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมีนาคม 2563
-วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
-วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านโนนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


5.10:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การย้ายข้าราชการข้ามจังหวัดในระบบออนไลน์ รอบการย้ายวันที่ 1 สิงหาคม 2563

ตามหนังสืออ้างอิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งกำหนดแนวทางและวิธีการย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในระบบย้ายออนไลน์ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 536 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือให้ท่านแจ้งข้าราชการในสังกัด ที่ประสงค์จะขอย้ายข้ามจังหวัด ให้ส่งใบขอย้ายภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อจะดำเนินการบันทึกข้อมูล ในระบบออนไลน์ต่อไป


2 พิจารณากการขอรับเงิน และขอยกเลิก กรณีไม่ทำเวชฯเอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันที่สมาคมโรคไตนานาชาติ ได้กำหนดให้เป็น“วันไตโลก” (World Kidney Day) ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 จึงขอเชิญชวนสถานบริการทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ลดบริโภคเค็ม ตลอดเดือนมีนาคม 2563 ภายใต้คำขวัญที่ว่า

“คัดกรองป้องกัน รู้ทันโรคไต” หรือ “KIDNEY DISEASE FROM PREVENTION TO DETECTION”

เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต และลดการบริโภคเค็มแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตื่นตัว ลดการบริโภคเค็ม ลดการเติมเครื่องปรุง นำไปสู่การป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง และสามารถส่งกิจกรรมรณรงค์เข้าประกวด “การจัดกิจกรรมวันไตโลกดีเด่น ปี 2563” ไปยังสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งให้ทุกหน่วยงานแล้ว


2 การดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี 2563

กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี ภายใต้แนวคิด “อาหารโรงพยาบาลเค็มน้อย ดีลดโรค ดีต่อสุขภาพ และอร่อยดี” เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ปรับสิ่งแวดล้อม ให้โรงพยาบาลมีแหล่งอาหารโซเดียมต่ำ ทั้งอาหารสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลและจากร้านอาหาร ร้านสวัสดิการโรงอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลดบริโภคเกลือและโซเดียมอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี ตามบริบทของโรงพยาบาล : ซึ่งกองโรคไม่่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดประเมินผลในเดือน กรกฎาคม 2563


3 ผลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 8 ประเภท 11 ชมรม ผลการประกวดผ่านระดับภาคเข้าสู่ระดับประเทศ จำนวน 5 ชมรม ดังนี้
1. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร
2.ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัลมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร
3. ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
4. ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด ได้รับรางวัลมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
5. ประเภท TO BE NUMBER ONE ในกรมคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน


4 การดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE

เพื่อเป็นการต่อยอด จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE เน้นให้มีการดำเนินงานโครงการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ จัดให้มีเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1. ประกาศเป็นวาระสำคัญของอำเภอ/ประชุมติดตามงานทุกเดือน
2. จัดทำคำสั่งแต่งตัเงคณะกรรมการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในอำเภอ
3. ขับเคลื่อนกิจกรรมและจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในsetting ต่างๆ คือ ในสถานศึกษาทุกแห่ง , ในชุมชน และ ในสถานประกอบการ
4. ขับเคลื่อนโครงการใครติดยายกมือขึ้น และภาพรวมอำเภอ TO BE NUMBER ONE
โดยยึดตามหลัก 3 ก (กรรมการ กองทุน กิจกรรม) 3 ย (ยุทธศาสตร์ 1 สร้างกระแส 2 สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย) สู่เป้าหมายให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอำเภอละ 15,000 บาท ขอให้วาฎีกาเบิกเงินภายในเดือน มีนาคม 2563 นี้


เอกสารประกอบ
5 การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care :CBTx)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx) เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพและ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และมีกลไกการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างมีระบบ โดยสนับสนุนงบดำเนินการให้อำเภอละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงาน เป้าหมาย อำเภอละ 1 ชุมชน/หมู่บ้าน โดยให้วางฎีกาเบิกเงินภายในเดือน มีนาคม 2563

เอกสารประกอบ
6 ผลการบำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 (กพ 2563)

1.1 ระบบสมัครใจ เป้าหมาย 1,825 ดำเนินการได้ทั้งหมด 423 ราย ร้อยละ 23.18
- จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล เป้าหมายทั้งปี 1,025 ราย ผลงาน 233 ราย ร้อยละ 22.73
- ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป้าหมายทั้งปี 800 ราย ผลงาน 190 ราย ร้อยละ 23.75
1.2 ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 3,773 รายดำเนินการได้ทั้งหมด 1,358 ราย ร้อยละ 35.99
- ระบบไม่ควบคุมตัวผู้ป่วยในรพ. เป้าหมาย 3,623 ราย ผลงาน 1,194 ร้อยละ 32.96
- ระบบควบคุมตัว เป้าหมาย 150 คน ผลงาน 164 ราย ร้อยละ 109
1.3 ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 450 ราย ดำเนินการได้ทั้งหมด 195 ราย ร้อยละ 43.33
- เรือนจำกลาง เป้าหมาย 250 คน ผลงาน จำนวน 136 ราย ร้อยละ54.40
- สถานพินิจฯ เป้าหมาย 100 คน ผลงาน จำนวน 51 ราย ร้อยละ 51.00
- ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนฯ เป้าหมาย 100 คน ผลงาน จำนวน 8 ราย ร้อยละ 8.00
รวมผลการบำบัดทุกระบบเป้าหมาย 6,048 ราย ผลงาน 2,334 ราย ร้อยละ 38.59
ที่มาข้อมูล โปรแกรม ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติด บสต. ณ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแล ปี 2563 (Retention Rate) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ
7 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10

ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมเชียร์เยาวชนต้นแบบฯ โดย โทร 1900 1900 94 กด 4 ตามด้วยหมายเลข TI จำนวน 8 คน ดังนี้
1. นส.เมขลา ถิ่นขาม TI 120
2. นส.สุชานันท์ สายเสือ TI 246
3. นส.อัญญารัตน์ ผลขาว TI 040
4. นายเทวานนท์ จิรานันท์สิริ TI 039
5. นายหฤษฎ์ วรบุตร TI 119
6. นส.วริศรา มิ่งแนน TI 084
7. นายอรรถนนท์ วง์สุนา TI 083
8. นส.พิทยาพร ณ อุบล TI 230
เริ่มโหวต​ 20​- 29​ กพ.63​ ( ปิดโหวต​15.00​ วันที่​29​กพ​63)​
ประกวด วันที่ 1 มีนาคม 2563

เอกสารประกอบ
8 ติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 4I

จากข้อมูลระบบการให้บริการ พบว่า
1.ในบางพื้นที่ไม่พบข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้า เข้าระบบกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA4I จาก พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตเด็ก ( ค่าความชุก (ประมาณการณ์) ของการเข้าถึงบริการ TEDA4I 10% ของเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า)
2.พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตเด็ก (PG เด็ก) ขาดการติดตามฐานข้อมูลรายชื่อเด็กที่เข้าสู่ระบบ TEDA4I อย่างต่อเนื่อง (ข้อตกลง คือ ติดตามรายชื่อเด็กทุกวันจันทร์ เพื่อแจ้ง รพ.สต.นำเด็กเข้าระบบกระตุ้นพัฒนาการ ตามห้วงเวลาที่กำหนด)
ผลการดำเนินงานแยกรายอำเภอ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

เอกสารประกอบ
9 การดำเนินงานโครงการคัดกรองสุขภาพจิตเด็ก 6-15 ปี

แผนการออกปฏิบัติงานจิตแพทย์เด็กเคลื่อนที่ Mobile Clinic จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำคลินิกจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น /กุมารแพทย์ /แพทย์ทั่วไป มีความรู้ ความมั่นใจในการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา เด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ให้สามารถเข้าถึงระบบบริการได้เพิ่มขึ้น กลุ่มงาน NCD สุขภาพจิตและยาเสพติด ขอประสาน ดังนี้
1.รพ.บุณฑริก /รพ.สิรินธร และ รพ.กุดข้าวปุ้น เตรียมคลินิกจิตเวชเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากทีมแพทย์
2.เชิญบุคลากรแพทย์ และพยาบาลผู้รับผิดชอบคลินิกจิตเวชเด็กฯ ร่วมออกปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการตรวจวินิจฉัย และจัดระบบบริการในคลินิกจิตเวชเด็กฯ ตามแผนดังนี้
2-มี.ค.-63 จุดตรวจ รพ.บุณฑริก รพ.ที่ออกร่วม ๑) บุณฑริก ๒) นาจะหลวย ๓) ทุ่งศรีอุดม ๔) น้ำขุ่น ๕) นาเยีย
16-มี.ค.-63 จุดตรวจ รพ.สิรินธร รพ.ที่ออกร่วม ๑) สิรินธร ๒) โขงเจียม ๓) สำโรง ๔) สว่างวีระวงศ์ ๕) เขื่องใน ๖)ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดใต้
23-มี.ค.-63 จุดตรวจ รพ.กุดข้าวปุ้น รพ.ที่ออกร่วม ๑) กุดข้าวปุ้น ๒) ศรีเมืองใหม่ ๓) โพธิ์ไทร ๔) ตาลสุม ๕) เขมราฐ ๖) นาตาล


10 การดำเนินงาน โครงการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็ก 6-15 ปี ปี 2563

การดำเนินงาน โครงการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็ก 6-15 ปี ปี 2563 ขอให้ทุกอำเภอเร่งรัดผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.ขอให้เครือข่ายสาธารณสุขทุกระดับประสาน ผบ.ร.ร. และครูอนามัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิตเด็ก ในระบบรายงาน เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
2.พื้นที่ ที่มีข้อมูลรายงานเดิม เป็น excel ให้ประสานผู้รับผิดชอบในกลุ่มงาน NCD เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานให้ IT จังหวัด นำข้อมูลรายงานเข้าระบบ
3.การคัดกรองเด็กกลุ่มอายุ 13-15 ปี ในโรงเรียนมัธยม (สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 29) ให้บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบประสานขอข้อมูลรายงานการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน (SDQ) เด็กรายบุคคล จากครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส่งให้กลุ่มงาน NCD และให้บุคลากรสาธารณสุข ประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยง เข้าระบบการตรวจวินิจฉัย ในโรงพยาบาลต่อไป
4.พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ วิเคราะห์ข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยง และจัดทำแผนนำเด็กเข้าระบบบริการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ในโรงพยาบาล
5.ขอให้แพทย์ ทุกโรงพยาบาล ที่ผ่านการอบรม /Coaching จากจิตแพทย์เด็กโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตรวจวินิจฉัยเด็กกลุ่มเสี่ยงโรคสมาธิสั้น )รายใหม่) ให้ได้ตามจำนวนเป้าหมาย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อสรุปข้อมูลส่ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และ สนง.สปสช.เขต 10


11 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน, ทีมสหวิชาชีพศูนย์พึ่งได้ ในการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน การให้ความรู้ รพ.สต. และภาคประชาชน ในเรื่องความรุนแรง การประเมินคัดกรองและการส่งต่อ ขอให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินกิจกรรมประชุม /อบรม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดำเนินการวางฎีกา 350 ในการเบิก - ยืม เงินงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
1.โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 3 โรงพยาบาล ๆ ละ 16,000 บาท รวมจำนวน 48,000 บาท
2.โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 22 โรงพยาบาล ๆ ละ 5,000 บาท รวมจำนวน 110,000 บาท
5.13: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ