ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ภารกิจ นพ.สสจ.อบ.

ภารกิจ นพ.สสจ. อบ. ประจำเดือนเมษายน 2563
- ทุกวัน อังคาร และพฤหัส เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั่น4 ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี
- ประชุม EOC ทุกวันเวลา 08.00 น. ห้องประชุม 1 สสจ.อบ.
- วันที่ 10 เมย.63 เวลา 09.00 น.ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่6/2563
ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี


ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 1.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดหา งบลงทุน ปี 2563( รายการสิ่งก่อสร้าง)

1.1 รายการสิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียด) สรุปดังนี้
1.ทันเวลา -ได้ผู้รับจ้าง/ทำสัญญา/ทำPO จำนวน 15 รายการ
2.ได้ผู้รับจ้าง/ประกาศผู้ชนะ/ยังไม่ทำสัญญา/PO จำนวน 3 รายการ
3.ได้ผู้รับจ้าง รอผลอุธรณ์ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 รายการ
4. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 รายการ


เอกสารประกอบ
2 2. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดหา งบลงทุน ปี 2563 (รายการค่าครุภัณฑ์)

2.1 รายการค่าครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร จำนวน 62 รายการ ตามรายละเอียด) สรุปดังนี้
1.ทันเวลา -ได้ผู้รับจ้าง/ทำสัญญา/ทำPO จำนวน 26 รายการ
2.ได้ผู้รับจ้าง/เรียกทำสัญญา จำนวน 1 รายการ
3.ได้ผู้ขาย/ทำสัญญาแล้ว PO ไม่ผ่าน เนื่องจาก กองคลัง โอนงบ หน่วยเบิก รพ.วารินฯ ได้ทำหนังสือเปลี่ยนแปลง
หน่วยเบิก เป็น สสจ. วันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 4 รายการ
4.กรรมการพิจารณาผลผู้ชนะ จำนวน 16 รายการ
5.ประกาศผู้ชนะ รออุธรณ์ จำนวน 11 รายการ
6. ไม่มีผู้ยื่นราคา ทั้ง 2 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดหาวิธีเจาะจง จำนวน 4 รายการ


เอกสารประกอบ
3 3. รายการลูกหนี้เงินยืมราชการ ที่ตั้งเบิกที่ สนง.สสจ.อบ.

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ที่ตั้งเบิกที่ สนง.สสจ.อบ.เพียงวันที่ 2 เมษายน 2563 (ตามรายละเอียด)
จำนวนคงค้าง 1,270,012 บาท จำนวน 16 สัญญา


เอกสารประกอบ
4 4. วาระเพื่อพิจารณา

ขออนุมัติเงินบำรุง เพื่อจัดซื้อจัดหารายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เอกสารประกอบ
5 สรุป แผน-ผล เงินบำรุง หน่วยบริการ สสจ.อบ ปี 2563 ณ 31 มีนาคม 2563เอกสารประกอบ

5.2: กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน

สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน ณ วันที่ 2 เมษายน 2563
ภาพรวมทุกงบเบิกจ่ายได้ร้อยละ 47.28 ของงบที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
เฉพาะงบประมาณเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 71.48 ของงบที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1

เอกสารประกอบ
2 การปรับแผนปฏิติการ รอบ 6 เดือนหลัง

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2519 (COVID-19) จะทำให้มีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการในการทำงานรวมทั้งปรับงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นให้เกลุ่มงาน ปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ให้ ดำเนินการ ดังนี้
๑.ให้พิจารณาโครงการเดิม กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด หากไม่จำเป็นแล้วให้แจ้งส่งคืนงบประมาณ
๒. หากมีโครงการที่ยกเลิกหรือโครงการปรับใหม่ให้พิจารณาภายใต้วงเงินเดิมที่กลุ่มงานได้รับอนุมัติ3 การประเมินผล Ranking รอบที่ 1 ปี 2563

ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานในการส่งผลการประเมินการดำเนินงานเครือข่ายระดับอำเภอ รอบที่ 1 ปี 2563 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด lส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563

เอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.4: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.6: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 นำเสนอการดำเนินงาน กง.ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยางเสพติด

สไลด์


5.13: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ