ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น.

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ตารางภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2563

-วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการ อบจ. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563
เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ที่ตั้งเบิกที่ สนง.สสจ.อบ.เพียงวันที่ 24 เมษายน 2563 (ตามรายละเอียด)

จำนวนคงค้าง 605,485 บาท จำนวน 15 สัญญา

เอกสารประกอบ
2 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดหา งบลงทุน 2563เอกสารประกอบ
3 การเบิกจ่ายงบ non uc และงบโควิด-19เอกสารประกอบ

5.2: กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่2 (Ranking) ประจำปี งบประมาณ 25632 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรก

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มงานใน สสจ.อบ ณ 25 เมษายน 2563
งบประมาณทั้งหมด 31,585,046 บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,697,163 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.20
เมื่อเทียบเฉพาะที่เป็นเงินงบประมาณ 17,526,156 บาทเบิกจ่ายแล้ว 7,070,781 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.34
กลุ่มงานแจ้งปรับแผนงาน/โครงการและคืนเงิน 6 กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 862,885 บาท ( ไม่ส่ง 7 กลุ่มงาน)

เอกสารประกอบ
3 สรุปผลการปรับปรุง/คืนเงินงบประมาณ

ส่งคืนเงิน 6 กลุ่มงาน จำนวนเงิน 862,885 บาท ยังไม่ส่ง 7 กลุ่มงาน

เอกสารประกอบ
4 ผลการจัดสรรงบ Fee Schedual ณ เดือนกุมภาพันธ์ 25635 ขออนุมัติจ้างบุคลากรทดแทน

ขออนุมัติจ้างบุคลากรทดแทนการลาออกจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

เอกสารประกอบ
6 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563เอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.4: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.6: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 เสนอเพื่อพิจารณา การปรับโครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครอง และ แจ้งเภสัชใหม่

เรื่องจากกลุ่มงาน คบส.
1.ขออนุมัติที่ประชุมในการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงาน คบส. เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ (Smart counter Service) เป็นเข็มมุ่งเชิงระบบของงาน Pre marketing โดยใช้งบ ม. 44 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สสจ.

2. เภสัชน้องใหม่ ได้ 7 คน ดังนี้ รพ.น้ำยืน , รพ.กุดข้าวปุ้น ,รพ. สิรินธร , รพ. ตระการพืชผล , รพ. เดชอุดม , รพ.สรรพสิทธิ์ และ สสจ.5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ

1.1 ข้อมูล CMI ผู้ป่วยใน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563
1.2 ข้อมูล ผู้ป่วยในทันเวลา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563

เอกสารประกอบ
2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งลงประมาณการผลงานบริการ ปี 2563 ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการส่งจังหวัด ทาง E mail:jaepaopao@yahoo.com ภายในวันที่ 29 เมย 2563 เพื่อรวบรวมส่งสำนัเอกสารประกอบ
3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งลงประมาณการผลงานบริการ ปี 2563 ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการส่งจังหวัด ทาง E mail:jaepaopao@yahoo.com ภายในวันที่ 29 เมย 2563 เพื่อรวบรวมส่งสำนัเอกสารประกอบ
4 หนังสือที่ สปสช.2.57/ว.2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563 สำนักงานหลักประกันสุ

1.แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))

เอกสารประกอบ
5 หนังสือที่ สปสช.2.57/ว.2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563 สำนักงานหลักประกันสุ

2.การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในโปรแกรม e-Claim กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))

เอกสารประกอบ
6 ผลการดำเนินงานการและแนวทาง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว ในสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี 2563เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายให้แพทย์ที่กำลังศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 3
ลงพื้นที่ฝึกงานในพื้นที่ที่จะไปประจำการก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อศึกษาบริบทการทำงาน และสร้างความคุ้นเคยกับคณะผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ตามกำหนดการฝึกงานที่ทีมอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมกันกำหนดขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)เอกสารประกอบ
2 งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

2.1 สรุปรายงานจำนวนสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ของ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานยอดสะสม ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ผลงาน 18,533 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.44
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)เอกสารประกอบ
3 งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

2.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกผลงานได้แล้ว ที่ www.thaiphc.net ผลงาน อสม.เคาะประตูบ้าน
400,575 หลังคาเรือน ร้อยละ 68.49 จากทั้งหมด 584,827 หลังคาเรือน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)เอกสารประกอบ
4 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

- สรุปผลการรายงานผลดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ปีงบประมาณ 2563รอบ 6เดือน จังหวัดอุบลราชธานีครบ 100 %
- การรายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ปีงบประมาณ 2563รอบ9 และ 12 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
ตามตัวชี้วัดดังนี้
(รายละเอียดตัวชี้วัดแนบท้ายวาระ)เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 แจ้งแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัส COVID-19เอกสารประกอบ
2 แจ้งเรื่องการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มี 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 75891 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 75923 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามไฟล์แนบX


เอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมรับมาตรการผ่อนคลาย Covid-19

การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมรับมาตรการผ่อนคลาย Covid-19 เพื่อเป็นการเตรียมการผ่อนคลายมาตรการ ในการป้องกัน Covid-19 ให้ทุกอำเภอประเมินสถานการด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการเเข้มข้นที่ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารระดับอำเภอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการผ่อนคลายมาตระการ ประกอบด้วย Setting ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ตลาด ส่วนราชการ โรงแรม ฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การดำเนินงานหน่วย EMS จ.อุบลราชธานี

สไลด์

เอกสารประกอบ
2 การประเมินด้านสุขภาพจิตของ จนท.สสจ.อบ ช่วงวิกฤต Covid-19

สรุปการประเมินด้านสุขภาพจิตของ จนท.สสจ.อบ ช่วงวิกฤต Covid-19 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ

5.13: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ