ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ ุ6/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ภารกิจ นพ.สสจ.อบ.

ภารกิจ นพ.สสจ.อบ. รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุม/ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การติดตามสถานการณ์กำลังคนของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานสถานการณ์กำลังคนของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบคลิก
2 ติดตามการเบิกจ่ายงบกลางพื้นฐาน สสจ.อบ.เพื่อพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ3 ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

รายงายความก้าวหน้าโครงการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย/OVCCAกิจกรรมกลุ่มงาน NCD รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รายงานการเบิกจ่ายงบกลางพื้นฐาน สสจ.อบ.เพื่อพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบ GFMIS
-งบภาพรวม
-งบCOVID งวดที่ 3
-COVID –อสม


เอกสารประกอบ
2 รายงานการดำเนินการ งบลงทุน งบจังหวัด เงินบำรุงเอกสารประกอบ
3 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ(หน่วยเบิกจ่าย สสจ.อบ)เอกสารประกอบ
4 แจ้งกำหนดการ การตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563

-ตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี ทำแผนเข้าตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
-ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ
2. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบกรมจังหวัด ปี 2562 จำนวน 2 โครงการ
-โครงการเด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดีเติบโตดีเริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ งบประมาณ 2,935,500 บาท
-โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,425,000 บาท5.2: กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
งบทั้งหมด 37,511,042 บาท
กลุ่มงานปรับแผนคืนเงิน 1,479,295 บาท
งบจริงที่ได้รับ 36,031,747 บาท เบิกจ่ายได้ 19,355,081 บาท (ร้อยละ 53.72)
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารประกอบ
2 สรุปข้อสั่งการจากการตรวจราชการ รอบที่ 2

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ
3 การปรับตัวชี้วัด Ranking

การปรับตัวชี้วัด Ranking

เอกสารประกอบ
4 สรุปประชุม อปสข./ข้อสั่งการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
รายงานความก้าวหน้าโครงการงบกลุ่มจังหวัดและงบPPAุ63เอกสารประกอบ

5.4: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค

ผลการดำเนินงานวัณโรค

เอกสารประกอบ
2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ผลการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ

เอกสารประกอบ
3 แผนการดำเนินงาน OV ตำบลใหม่ ปี 2563

OV ตำบลใหม่ ปี 2563

เอกสารประกอบ
4 แผนการดำเนินงาน OV ตำบลเก่า ปี 2563

OV ตำบลเก่า ปี 2563

เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.6: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การติดตามความคืบหน้การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์

เป้าหมาย
1.วิสาหกิจชุมชน ร่วมกับ รพ.สต. ปลูกกัญชา 1
2. ขยายการเข้าถึงการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ในทุก รพ
3. ค้นหาผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้กัญชาให้เข้าระบบการรักษาในพื้นที่

เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก เด็กอายุ 5 ปี จังหวัดอุบลราชธานี (PPA)

สรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก เด็กอายุ 5 ปี จังหวัดอุบลราชธานี (PPA) รายละเอียดตามไฟล์แนบ (นำเสนอผลงาน PPA)
เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี

สรุปการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี
ระหว่างวันที่ 8 – 16 มิถุนายน 2563 รวม 6 วัน
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 หอประชุมอำเภอเขื่องใน
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 321 ราย
- มีความเสี่ยง 287 ราย
- คลำพบก้อน 137 ราย
ตรวจโดย MMG/US 287 ราย
BIRADS 1 = 87 ราย (30.31%)
BIRADS 2 = 131 ราย (45.64 %)
BIRADS 3 = 48 ราย (16.72 %)
BIRADS 4 = 15 ราย (5.22 %)
BIRADS 5 = 6 ราย (2.09 %)
ส่งต่อทั้งหมด 21 ราย
ศรีเมืองใหม่ 8 ราย เขื่องใน 4 ราย ตระการ 3 ราย นาตาล 3 ราย ดอนมดแดง 2 ราย เมืองอุบลราชธานี 1 ราย

การแปลผล Mammogram บอกว่าเสี่ยงระดับไหน
๑ BIRAD 1 ปกติ แต่เสี่ยงน้อย ควรตรวจคัดกรอง ทุกปี
๒ BIRAD 2 พบสิ่งผิดปกติ แต่เสี่ยงน้อย ควรตรวจคัดกรองทุกปี
๓ BIRAD 3 พบสิ่งผิดปกติ มีความเสี่ยงน้อยกว่า 2 % ควรตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด ทุก 6 เดือน
๔ BIRAD 4 พบสิ่งผิดปกติ มีความเสี่ยง 20 – 50 % ควรได้รับการส่งตรวจวินิจฉัยด้วยชิ้นเนื้อเพิ่มเติม
๕ BIRAD 5 พบสิ่งผิดปกติ มีความเสี่ยงสูง ควรได้รับการส่งตรวจวินิจฉัยด้วยชิ้นเนื้อเพิ่มเติม

5.13: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ