ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ภารกิจ นพ.สสจ.อบ.

1.1 ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
-วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพนักงานส่าวนตำบล (ก.อบต.) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแจระแม
-วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตอการบริการทางการแพทย์แนวใหม่ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำผู้ดูแลเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมอนุกรรมการฯเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องงประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการ อปสข. ณ โรงแรมลายทอง
-วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุม/ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ ุ6 /2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รายงานแผน-ผล เงินบำรุง สนง.สสจ.อบ รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563) ตามตารางเอกสารประกอบ
2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(การดำเนินการจัดซื้อจัดหา) ตามตารางเอกสารประกอบ
3 รายงานการเบิกงบกลาง COVID-19) ตามตารางเอกสารประกอบ
4 รายงานลูกหนี้เงินยืมค้างนาน เพียงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) ตามตารางเอกสารประกอบ
5 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2563เอกสารประกอบ
6 วาระพิจารณา

1. ขออนุมัติปรับปรุงห้องควบคุมเสียงเป็นห้องบันทึกเสียง
ตามที่ กง.พัฒนาคุณภาพฯ ได้ทำบันทึกเสนอ เพื่อปรับปรุงห้องควบคุมเสียงเป็นห้องบันทึกเสียง
กง.บริหารได้นำเข้าอนุมัติ กกบ.แล้ว มีมติที่ประชุม วันที่ 3 เมษายน 2563 และ พัสดุได้ขอรายละเอียดงาน
เพื่อดำเนินการตาม พรบ พัสดุ จาก กง.พัฒนาคุณภาพฯ จังยังไม่มีข้อสรุป จึงขอทบทวนว่ายังมีความจำเป็น
ที่จะให้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร
2. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2.1 เครื่องดูดอากาศ จำนวน 6 เครื่อง(กลุ่มงานแพทย์แผนไทย)
3. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 15 ปอนด์
จำนวน 4 ถัง สำหรับอาคาร 3


7 ประเด็นหารือ

เรื่องการจัดภูมิทัศน์ และระบบจราจร ภายในบริเวณ อาคาร 3

8 ขอแจ้งการงดใช้ห้องประชุม 3 ตึก 3

เพื่อปรับปรุงระบบซับเสียงและเวที ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563


5.2: กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน

สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ
2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 กำหนดตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประเด็นที่ สสจ.อบ.เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น ดังนี้
5) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
6) การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
7) มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ซึ่งขอรับรายงานเป็นเอกสาร ไม่ต้องชี้แจงในห้องประชุม

3 การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข 3 ปี
5.3: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบPPA งบกลุ่มจังหวัด และผลงาน PP Fee Scheduleเอกสารประกอบ
1 มอบโล่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ

มอบโล่เกียรติคุณ วัดป่าคำพวัน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


5.4: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.6: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การดำเนินงาน RDU

การดำเนินงาน RDU จังหวัดอุบลราชธานี , ยังไม่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2 > 50%
กำหนดเป้าหมาย ผ่านขั้น 2 ใน 8 รพ

เอกสารประกอบ
2 10 มาตรการ สู่องค์การอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ สสจ.อบ.

10 มาตรการ เพื่อให้ สสจ.อบ. เป็นองค์การอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์

เอกสารประกอบ
3 ร่างแผนปฏิบัติการ ตามมาตรการเพื่อเป็นองค์กรอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์

ร่างแผนปฏิบัติการ ตามมาตรการเพื่อเป็นองค์กรอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์

เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ PPA ทันตสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กอายุ 5ปี จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
2 รายงานความก้าวหน้าประเด็น Retreat โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ


เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 กรอบสสจเอกสารประกอบ
2 รายชื่อพยาบาลวิชาชีพในสสจ.อบ.เอกสารประกอบ
3 องค์กรแห่งความสุข_น้ำยืนเอกสารประกอบ
4 คลิปวิดีโอองค์กรแห่งความสุข

https://www.youtube.com/watch?v=JEl70w22n5U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1z7PwsUmx5ERHQIb-Iw4KJSYGvOdB0fCKXqks2S3qfcdKugDm9YjWjbH8

เอกสารประกอบ
5 ข้อมูลการโยกย้ายภายในสสจ.อบ._21 ก.ค. 63เอกสารประกอบ
6 พิจารณาพยาบาลลงกรอบเอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่

คณะกรรมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE แจ้งกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามกำหนดการแนบ

เอกสารประกอบ
2 ปรึกษา เรื่อง งานวิทยุ

หลักการ ยังจำเป็นต้องมีวิทยุ เพื่อใช้กรณีฉุกเฉิน
ข้อปรึกษา วิทยุข่าว จาก กง.ต่างๆ ยังจำเป็นต้องมีหรือไม่
สถิติการส่งข่าว ปี 62 จำนวน 142 ฉบับ
ปี 2563 (1 มค - 15 กค) 67 ฉบับ (กง.คร. 22 ฉบับ, กง.บค.11 ฉบับ, กง.บริหาร 10 , รพร.เดชอุดม 5, กง.คบส.4 ,
ทันตะ 3 , พร3, NCD2 ประกัน1 ยุทธ1 )


5.13: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ