การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี)

ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 วาระก่อนการประชุม

ประชุม "คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี"
รอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563 ครั้งที่ 2/2563เอกสารประกอบคลิก
2 วาระที่ 1.1 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2

แจ้ง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.03/ว 1642 ลวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดแนวทางการดำเนินการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดูได้ที่ website กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


เอกสารประกอบคลิก
3 วาระที่ 1.2 การจัดสรรตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานตามหน้าในสถานการณ์ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แจ้ง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.02/ว 1575 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
- จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรร 14 ตำแหน่ง ดำเนินการตามหนังสือ ก.พ. ว16
- คณะกรรมการคัดเลือก ฯ ที่ท่าน ผวจ.อุบลราชธานีแต่งตั้ง ประชุมบ่ายวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
- เบื้องต้นกำหนดประกาศรับสมัครวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
- สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
- รายงานตัว (บรรจุ) วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (พร้อม COVID ระยะที่ 2)

เอกสารประกอบคลิก
4 1.3 ด่วน ให้รวบรวมข้อมูลลูกจ้างโครงการ/ลูกจ้างเหมาบริการ ฯ

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว 1670 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดทุกแห่ง ภายใน 31 กรกฎาคม 2563


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 3.1 สรุปนักเรียนทุนปี 2563เอกสารประกอบคลิก
2 3.2 สรุปผลการดำเนินงานแพทย์ประจำบ้าน รอบ 1 ปีการศึกษา 2564เอกสารประกอบคลิก
3 3.3 สรุปข้อมูลงานลาศึกษาต่อปี 2563เอกสารประกอบคลิก
4 3.4 ข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 2563

(1) การจัดทำ smart ก.พ.7
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการใหม่ที่ยังไม่มาทำ จำนวน 12 ราย

(2) การดำเนินการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ลงทะเบียนและสมัครเรียนหลักสูตร ๐๐๑M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการใหม่ ในระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สมัครเข้ารับการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” จัดโดยสำนักงานเขตสุขภาพ

*** บค. จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า เรื่องการทดลองราชการ ต่อไปให้รายงาน ผวจ.อบ. 2 รอบ ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน และ ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ***


เอกสารประกอบคลิก
5 3.5 HRH Blueprint จังหวัดอุบลราชธานีเอกสารประกอบคลิก
6 เรื่องพิจารณา วาระที่ 4.1 ข้าราชการ COVID-19 ระยะที่ 1

ห้ามใช้เลขที่ตำแหน่ง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีไปใช้ในการจ้างงาน รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 1544 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เอกสารประกอบคลิก
7 วาระที่ 4.1.1 กรณีบรรจุข้าราชการ COVID-19 ระยะที่ 1 จำนวน 15 ราย สถานที่ปฏิบัติงานจริง ไม่ตรงกับหน่วยงานเจ้าของตำแหน่ง (จ.18)เอกสารประกอบคลิก
8 4.1.2 กรณีบรรจุข้าราชการ COVID-19 ระยะที่ 1 พยาบาลวิชาชีพ 17 ราย และ นักเทคนิคการแพทย์ 3 ราย บรรจุไม่ตรงสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ 17 ราย บรรจุเป็น นักวิชาการสาธารณสุข
นักเทคนิคการแพทย์ 3 ราย บรรจุเป็น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารประกอบคลิก
9 เรื่องพิจารณา วาระที่ 4.2 ข้าราชการ

4.2.1. ย้าย online (ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด)
(1) คำสั่ง รอบ 1 สิงหาคม 2563 สป. ออกคำสั่งแล้ว
ย้าย 1. ประภาดา วงษาพรหม
2. นายภัทรพล ทองไทย
3. นางอัจฉรา มุกธวัตร
มาปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ราย คือ
1. นางสาวเจริญขวัญ พันธ์ผาสุข จากสกลนคร มา รพ.นาเยีย
2. นางโชติกา เทพพงษ์ จากอุดร มารพ.นาเยีย
3. นางสาวพิษธพร ใจซื่อ จากบุรีรัมยื มา สสอ.กุดข้าวปุ้น

(2) รอบคำสั่งออก 1 กุมภาพันธ์ 2564
มีผู้ยื่นขอย้ายมาอุบลราชธานี 5 ราย
ขอย้ายออก 6 ราย

10 4.2.2 ข้าราชการขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับคำขอย้ายภายในจังหวัด 23 ราย
(1) แพทย์ 3 ราย
(2) จพ.เภสัชกรรม 1 ราย
(3) ทันตแพทย์ 1 ราย
(4) จพ.ทันตสาธารณสุข 1 ราย
(5) จพ.สาธารณสุข 1 ราย
(6) นักวิชาการสาธารณสุข 5 ราย
(7) พยาบาลวิชาชีพ 8 ราย
(8) จพ.รังสีการแพทย์ 1 ราย
(9) จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ราย
(10) นักเทคนิคการแพทย์ 1 ราย


เอกสารประกอบคลิก
11 วาระที่ 4.2.3 ข้าราชการขอย้ายภายในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดียวกัน

จำนวน 3 ราย

เอกสารประกอบคลิก
12 4.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ขอย้าย จำนวน 10 ราย

เอกสารประกอบคลิก
13 วาระที่ 4.2.5 ข้าราชการขอย้ายเปลี่ยนสายงาน

จำนวน 7 ราย

เอกสารประกอบคลิก
14 4.2.6 ข้าราชการ มีผลสอบเปลี่ยนสายงาน

จำนวน 2 ราย

เอกสารประกอบคลิก
15 4.2.7 ข้าราชการขอย้ายให้ตรงตามปฏิบัติงานจริง

จำนวน 59 ราย

เอกสารประกอบคลิก
16 เรื่องพิจารณา 4.3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

4.3.1 การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 23 ตำแหน่ง

4.3.2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขขอย้าย 3 ราย คือ
1. นางทิติยา แก้วกลึงกลม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.๕๐ พรรษาฯ ขอย้ายไป รพ.ตระการพืชผล
2. นางสาวสุชา สุมนาวดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สว่างวีระวงศ์ ขอย้ายไป กง.ควบคุมโรค สนง.สสจ.อุบลราชธานี
3. นายสุทธิศักดิ์ พรมสำลี พนักงานบริการ รพ.โพธิ์ไทร ขอย้ายไป สสอ.โพธิ์ไทร

เอกสารประกอบคลิก
17 4.4 ลูกจ้างชั่วคราว

4.4.1 การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 39 ตำแหน่ง

4.4.2 ลูกจ้างชั่วคราวขอย้าย จำนวน 1 ราย คือ ธิดานันท์ ภูธา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ขอย้ายจาก สสอ. นาตาล ไป รพ.สต. นาหว้า อ.นาตาล

เอกสารประกอบคลิก
18 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 5.1 เรื่องจากโรงพยาบาลนาเยีย : ขออนุมัติเปิดกรอบอัตรากำลัง
- เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
- นักโภชนาการ
- นักวิชาการสาธารณสุข
(หนังสือโรงพยาบาลนาเยีย ที่ อบ 0032.001.29/497 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.2: กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.4: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.6: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.13: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ