การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี)

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ และตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2563 เวลา 13:00-13:30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งแนวทางการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการต่อ
เอกสารประกอบคลิก
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โควตานักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่น 9 สายงาน เพื่อรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสารประกอบคลิก
3 การจัดสรรตำแหน่งเพื่อจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563 ตามหนังสือ สธ 0208.04/ว 821 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 (จ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)/พกส.)
เอกสารประกอบคลิก
4 การประเมินผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 10
เอกสารประกอบคลิก
5 การจัดทำแผนกำลังคนตามการจัดระบบบริการ โดยเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารประกอบคลิก
6 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพ (service plan) ปีงบประมาณ 2563
เอกสารประกอบคลิก
7 แนวทางและวิธีการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้าย online)

แจ้งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 98 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563


เอกสารประกอบคลิก
8 เปลี่ยนรอบการย้ายวันที่ 1 สิงหาคม 2563

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือ ว98 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปการทำสัญญากับนักศึกษาพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ. 2562

การทำสัญญากับนักศึกษาพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรากำลัง พ.ศ. 2562

นศ. ชั้นปีที่ 2 – 77 ราย (วพบ.สปส. ทั้งหมด)

นศ. ชั้นปีที่ 1 – 93 ราย
(วพบ.สปส. 40 ขอนแก่น 6 อุตรดิตถ์ 1 พิษณุโลก 1 นพรัตน์วชิระ 1 สงขลา 44)
ขรก. ลาศึกษาต่อ 2 ราย (นางสาวเจษฎารัตน์ แก้วอนันต์ และ นางสาวกนกวรรณ ท้าวมา)

2 สรุป การจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2562เอกสารประกอบคลิก
3 สรุปการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่องและการปรับค่าจ้างประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562เอกสารประกอบคลิก
4 สรุปการออกคำสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในเดือนธันวาคม 2562

ในเดือนธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกคำสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) จำนวน 2 คำสั่ง คือ

- คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 199/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จำนวน 194 ราย มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2561

- คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 226/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 246 ราย มีผลตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2562

- ยังมีบัญชีผู้ผ่านการประเมินที่อยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อมูลกับบางหน่วยงาน และจะดำเนินการออกคำสั่งอีก 1 คำสั่งภายในสัปดาห์หน้า (มีผลตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2562)

เอกสารประกอบคลิก
5 สรุปการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ข้าราชการที่บรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562)เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.2: กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.4: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.6: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2563

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ 0032.023/ว 8549 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ยื่นใบแสดงความจำนง ให้หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แสดงความจำนงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นพ 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552) และรวบรวมใบแสดงความจำนงที่ผ่านการตรวจสอบและความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ส่งมาที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น
มีบุคลากรยื่นความจำนงจำนวนทั้งสิ้น 473 ราย

2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2562 เพิ่มเติม

หนังสือศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ (บค.) 0017.5/6917 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาจัดสรรเงินเพิ่มเติม (โควตา 0.10%) ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562) ให้แก่ส่วนราชการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้รับ วงเงิน 81,340.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

3 การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563 (ย้ายข้ามจังหวัด)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 2753 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

- วันที่ 2-15 มกราคม 2563 ผู้ขอย้ายแสดงความจำนง ผ่านความเห็นชอบผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

- วันที่ 16-29 มกราคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. ส่วนราชการต้นทาง/ปลายทาง พิจารณาให้ความเห็นการย้าย

สรุป ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ขอย้ายเข้าจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 ราย ขอย้ายออกจำนวน 7 ราย
เอกสารประกอบ
4 การขอย้ายภายในจังหวัดของ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 2563

แพทย์ ยื่นคำขอย้าย 22 ราย ทันตแพทย์ 4 ราย และ เภสัชกร 3 ราย

เอกสารประกอบ
5 การขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี

(1) จพ.เภสัชกรรม ขอย้าย 6 ราย (ขรก. 1 ราย พกส. 2 ราย และลจ.ชค 3 ราย)
(2) จพ.เวชสถิติ ขรก. ขอย้าย 3 ราย
(3) จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) ขอย้าย 2 ราย
(4) จพ.โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
(5) นักวิชาการสาธารณสุข ขรก. 8 ราย พกส. 4 ราย และลจ.ชค. 1 ราย
(6) จพ.ทันตสาธารณสุข ขรก. ขอย้าย 3 ราย
(7) นว.สธ. (เวชสถิติ)
(8) พยาบาลวิชาชีพ ขรก. 30 ราย และลจ.ชค. 1 ราย
(9) แพทย์แผนไทย
(10) อื่น ๆ นักเทคนิคการแพทย์ 1 ราย
จพ.สธ. 3 ราย

เอกสารประกอบ
6 ขอย้ายภายในอำเภอเดียวกัน (ในสังกัด สนง.สสอ./รพ.สต.) และ การขอย้าย จ18

ขอย้ายภายในอำเภอเดียวกัน (ในสังกัด สนง.สสอ./รพ.สต.) จำนวน 11 ราย และ การขอย้าย จ18 จำนวน 16 ราย

7 การขออนุมัติจ้างพนักงานประทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว

ขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 19 ราย

ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 ราย


เอกสารประกอบ
8 การขอใช้ตำแหน่งว่าง และการขอเปลี่ยนตำแหน่ง

(1) มีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 5 ราย ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีผลขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แสดงความจำนงขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เป็น นักวิชาการสาธารณสุข 4 ราย (ผลสอบหมดอายุ ตุลาคม 2563) และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ราย

(2) มีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 7 ราย ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี แสดงความจำนงขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เป็น
นักเทคนิคการแพทย์ 3 ราย (ขอแล้ว 1 ราย)
แพทย์แผนไทย 2 ราย
พยาบาลวิชาชีพ 2 ราย

เอกสารประกอบ
9 ลาศึกษาต่อเอกสารประกอบ
10 ขออนุมัติลาศึกษาต่อเอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.13: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ