การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี)

ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-16:30 น.

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 กำหนดการประชุม CHRO เขตสุขภาพที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

เขตสุขภาพที่ 10 ขอให้
- ส่งคำขอเพื่อนำเข้าที่ประชุมตามกำหนด เพื่อนำเข้าที่ประชุม
- ให้แต่ละจังหวัดเตรียม slide นำเสนอผลการดำเนินการ HR Blue print for Service และการเกลี่ยกรอบรายจังหวัด รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงและที่ประชุม (จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดประชุมคณะทำงาน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)
- วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุม e-Conference เวลา 10.00-12.00 น.เอกสารประกอบคลิก
2 การกระจายตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 45 ตำแหน่ง (หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ที่ สธ 0235/ว134 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563)

เขตสุขภาพที่ 10 แจ้งการกระจายตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 45 ตำแหน่ง
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ที่ สธ 0235/ว134 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 :

- จังหวัดอุบลราชธานี (5 หน่วยงาน) ได้รับจัดสรรจำนวน 20 ตำแหน่ง
- จะต้องกรอกข้อมูลลงในตาราง (บัญชี) ที่มีการลงนามโดยผู้บริหาร ส่งเขตสุขภาพที่ 10 ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563เอกสารประกอบคลิก
3 การสำรวจลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับชั้นงาน

การสำรวจลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับชั้นงาน ภายใน 31 มกราคม 2563
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0032.010/ว719 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563

- โรงพยาบาลส่งรายชื่อมาแล้ว 8 แห่ง (ขอให้แจ้งภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)เอกสารประกอบคลิก
4 สำรวจข้อมูลความต้องการและการยืนยันข้อมูลเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการจัดสรรพื้นที่สำหรับเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนราชการต่าง ๆ โดยให้แจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานจริงในส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ประกอบการพิจารณา จึงขอให้จังหวัดจัดลำดับความสำคัญ ส่งให้เขตสุขภาพภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และเขตสุขภาพพิจารณาและส่งสำนักงานปลัดกระทรวงภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสาธารณปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.03/ว 197 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 17 มกราคม 2563

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563


เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการต่อ

ส่งแบบแสดงความประสงค์ของ นพ.อุดม โบจรัส ไปให้สำนักงานเขตสุขภาที่ 10
ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ 0032.001/534 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
- รอมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 พิจารณาต่อไป (ภายในกุมภาพันธ์ 2563)


เอกสารประกอบคลิก
2 การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

สรุปการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ข้าราชการที่บรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562) ณ 3 กุมภาพันธ์ 2563
- ข้าราชการที่บรรจุในปีงบประมาณ 2562 มาทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว 135 ราย
ยังไม่มาทำ 30 ราย
-ข้าราชการที่บรรจุในปีงบประมาณ 2563 ทำครบทุกราย

เอกสารประกอบคลิก
3 การจัดคำสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

สรุปการจัดคำสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม)
ในส่วนหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (รพช/สสอ/รพ.สต.) :
(1) ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0032.010/530 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 แจ้งให้หน่วยงาน/กลุ่มงาน เสนอรายชื่อผู้มีผลงานเด่น หรือผลงานที่ได้รับรางวัลระดับ เขต จังหวัดและประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินเพิ่ม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- มีหน่วยงาน/กลุ่มงาน ได้เสนอรายชื่อข้าราชการผลงานดีเด่น นพ.สสจ.อุบลราชธานีได้พิจารณาข้อมูลและจัดสรรเงินเพิ่ม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 133 ราย
(2) ตามหนังสือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0032.010/641 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แจ้งการจัดสรรเงินให้หน่วยงาน สสอ และ รพช. เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม)
-มีหน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมูล ดังนี้ รพ. นาจะหลวย, รพ.ทุ่งศรีอุดม, รพ.น้ำขุ่น (ณ 3 กพ. 63)
(3) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2562 คาดว่าต้องแก้ไขคำสั่งประมาณ 1,000 กว่าราย ทั้งนี้ จะจัดทำคำสั่งให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และเสนอคำสั่งให้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงนามต่อไป
- เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงนามในคำสั่งแล้ว จึงจะคีย์ข้อมูลเข้าจ่ายตรงกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกเงินต่อไป


4 การออกคำสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในเดือนมกราคม 2563

การออกคำสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในเดือนมกราคม 2563 (50% หลัง) ในส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ออกคำสั่งจ้าง พกส. 1 ฉบับ (๕๐% หลัง)
- คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่ 22 /2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 จำนวน 145 ราย มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2563


เอกสารประกอบคลิก
5 การจัดสรรตำแหน่งเพื่อจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563

สรุปการจัดสรรตำแหน่งเพื่อจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563 ตามหนังสือ สธ 0208.04/ว 821 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
(จ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)/พกส.)
ตามมติที่ประชุม (วงเล็ก) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563


- จะดำเนินการสอบถามความต้องการเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไปยังนักศึกษาที่จะจบ ผ่านทางสถาบันการศึกษา (ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2563) และกำหนดตำแหน่งในระบบ HROPS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (หลังการพิจารณาโยกย้าย)
- ในส่วนโรงพยาบาลที่ต้องขอใช้กรอบเกินขั้นต่ำ (แต่ไม่เกินขั้นสูง) ต้องรวบรวมส่ง เขตสุขภาพที่ 10 ภายในสัปดาห์นี้


เอกสารประกอบคลิก
6 4.1 การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563 (ย้ายข้ามจังหวัด)

สรุปการย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563 (ย้ายข้ามจังหวัด) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

key เข้าระบบ เรียบร้อยแล้ว รอผลการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบคลิก
7 วาระที่ 4.2 การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว

การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว รวม 44 ราย ดังนี้

- ขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 ราย

- ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 ราย


เอกสารประกอบคลิก
8 วาระที่ 4.3 การขอใช้ตำแหน่งว่าง (นักวิชาการสาธารณสุข)

มีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 4 ราย ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีผลขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผลสอบจะหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563
แสดงความจำนงขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เป็น นักวิชาการสาธารณสุข 4 ราย

และ มีผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) ประสงค์จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น นักวิชาการสาธารณสุข


เอกสารประกอบคลิก
9 วาระที่ 4.4 การโยกย้าย

พิจารณาคำขอโยกย้าย
- ย้าย รพ.สต./สสอ. ภายในอำเภอ เดียวกัน
- ย้าย จ18
- ย้ายข้ามจังหวัด online รอบคำสั่ง สิงหาคม 2563
- ย้ายภายในจังหวัด

เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.2: กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.4: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.6: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.13: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ