ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 เงินยืม

สรุปเงินยืม

เอกสารประกอบคลิก
2 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการจำแนกรายกลุ่มงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการจำแนกรายกลุ่มงาน

3 สรุปยอดเงิน รับ จ่าย และคงเหลือ Run for Health

สรุปยอดเงิน รับ จ่าย และคงเหลือ Run for Health

เอกสารประกอบคลิก
4 Fee scheduleเอกสารประกอบคลิก
5 การใช้งาน webX ประชุม Tele6 นำเสนองานของ กง.พร. (ที่อยากให้ กกบ. ได้รับทราบความก้าวหน้า)

การพัฒนาระบบงานปฐมภูมิ

เอกสารประกอบคลิก
7 ผลการตรวจ gene x pert8 สรุปการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคน(ฉ11)เอกสารประกอบคลิก
9 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ สสจ.อบ.

สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ สสจ.อบ.

10 สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

เอกสารประกอบคลิก
11 สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงบลงทุนครุภัณฑ์

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงบลงทุนครุภัณฑ์

เอกสารประกอบคลิก

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.2: กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 โครงการ ครอบครัวพ้นจน คนอุบลไม่ทอดทิ้งกันเอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.4: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.6: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.13: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ