ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง งานพัฒนาคุณภาพระบบปฐมภูมิ
รายละเอียด 4.1 การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายบริการสุขภาพ (NPCU)
ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
การคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระดับจังหวัด ตามมาตรา 5 (3) – 5 (7)
โดยมีผู้แทน ดังนี้ (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร