ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง งานพัฒนาคุณภาพระบบปฐมภูมิ
รายละเอียด 4.2 การทบบทวนแผนดารจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปี 2563 – 2572
ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้ง ปี 2563 จำนวน 25% ของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายบริการปฐมภูมิทั้งหมดของจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้แต่ละอำเภอจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อย่างน้อย 1 หน่วย ในปี 2563 (ซึ่งกำหนดส่ง สสป. วันที่ 30 พ.ย. 2562)
(รายละเอียดแนบท้ายวาระ)
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร