ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan
รายละเอียด สืบเนื่องจากการประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริการตาม Service Plan สาขา Sepsis
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติที่ประชุมให้พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน (Sepsis Guideline)
และขอส่งแนวทางดำเนินงานดังกล่าวฯ ของสาขา Sepsis โดยขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ได้ดำเนินตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis ที่กำหนดไว้ (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร