ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง งานบริการสุขภาพ
รายละเอียด 6.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางอุบลราชธานี ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1) การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ
2) การปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ
3) การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการผู้ต้องขังภายในเรือนจำและการอบรม CPR
4) การจัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
5) การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนับสนุนกิจกรรม
โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการเบื้องต้นแล้ว ดังนี้
- ขอความร่วมมือให้แพทย์ ทันตแพทย์พยาบาล
และบุคลากรด้านสุขภาพใน รพ.สปส. รพ.วารินชำราบ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ สคร. รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รพ.50 พรรษาฯ และ ระ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
- ขอเชิญหน่วยงานทั้ง 7 แห่งเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 6 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
(รายละเอียดแนบท้ายวาระ)
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร