ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง งานบริการสุขภาพ
รายละเอียด 6.2 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร