ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง งานบริการสุขภาพ
รายละเอียด 6.3 การเตรียมการรับเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (รับผิดชอบ) ดังนี้
1) จัดหน่วยแพทย์ประจำกองอำนวยการถวายความปลอดภัย จำนวน ๒ แห่ง
2) จัดเตรียมโรงพยาบาลเผชิญเหตุ
3) จัดหน่วยแพทย์ตามขบวนเสด็จฯ
4) จัดทีมสแกนอุณหภูมิ จำนวน 2 จุด ได้แก่ กองบิน21 และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(รายละเอียดแนบท้ายวาระ)
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร