ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง แจ้งปฏิทินการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๓
รายละเอียด แจ้งปฏิทินการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๓
1. การประกวดระดับจังหวัดวันที่ 16 ธ.ค. 2562
- ระดับโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
- ระดับโรงพยาบาลชุมชน
- ระดับโรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพตำบล/ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

2. การประกวดระดับเขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 19 ธ.ค. 2562

3. การประกวดระดับประเทศ วันที่ 6 ม.ค. 2563 ณ เมืองทองธานี
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร