ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
รายละเอียด สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร