ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง ส่วนที่ ๑ .ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย
รายละเอียด ส่วนที่ ๑ .ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๘ เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร