ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง ความก้าวหน้า Area Base School Setting
รายละเอียด จังหวัดได้ดำเนินการ
1. ขอรายชื่อ PM ระดับอำเภอ
2. ขอรายชื่อพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย
อำเภอที่ดำเนินการส่งรายชื่อและเป้าหมายแล้ว
1. อ.เมือง ส่งเป้าหมาย 21 แห่ง จำนวน รพ.สต. 21 แห่ง
2. อ.เหล่าเสือโก้ก ส่งเป้าหมาย 9 แห่ง จำนวน รพ.สต. 7 แห่ง
3. อ.ตาลสุม ส่งเป้าหมาย 8 แห่ง จำนวน รพ.สต. 8 แห่ง
4. อ.เขมราฐ ส่งเป้าหมาย 1 แห่ง จำนวน รพ.สต. 18 แห่ง
5. อ.ตระการพืชผล ส่งเป้าหมาย 4 แห่ง จำนวน รพ.สต. 30 แห่ง
6. อ.กุดข้าวปุ้น ส่งเป้าหมาย 8 แห่ง จำนวน รพ.สต. 9 แห่ง
7. อ.โขงเจียม ส่งเป้าหมาย 1 แห่ง จำนวน รพ.สต. 11 แห่ง
8. อ.สว่างวีระวงศ์ ส่งเป้าหมาย 7 แห่ง จำนวน รพ.สต. 8 แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ช่องทางการส่งรายชื่อพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย (ตาม QR-Code ที่แนบ)
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร