ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผน กรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2562
รายละเอียด
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร