ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ PM2.5
รายละเอียด สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มจะเกินค่ามาตรฐาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม (หอบหืด สูงอายุ ติดเตียง และเด็กเล็ก) ดังนี้
1. เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง แจ้งเตือนประชาชน
2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในการดูแลสุขภาพ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
3. เตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มเสี่ยง ทำทะเบียน สื่อสารกับ อสม.ในการดูแล เฝ้าระวัง
4. เตรียมความพร้อมของระบบบริการ
5. เฝ้าระวังกลุ่มที่รับบริการผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค
6. เตรียมความพร้อมในการเปิด EOC เมื่อสถานการณ์เป็นไปตามข้อกำหนด
7. ให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นต้นแบบองค์กรลดฝุ่น
การเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (Dust Boy) จำนวน 8 เครื่อง ที่ สสจ. /รพ.สปส./ วาริน /เดชอุดม/ สำโรง/ สิรินธร/น้ำยืน/ศอ.10 เป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้น อ่านค่าได้เป็นระบบ Online
(รายละเอียดตามหนังสือสั่งการที่แจ้งเวียน)
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร