ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง การบันทึกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในโครงการบริการ จิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการบริการ จิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจำนวนผู้ป่วยจิตเวชเป้าหมายที่ลงทะเบียน และได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ ( 5,000 บาท/ราย) กำหนดจ่ายหน่วยบริการปีละ 2 งวด ร้อยละ 50/ 50 ผ่านระบบ Seamless for DMIS ขอให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยบริการของท่าน ดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยในโปรแกรม Care Transition ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อเริ่มเยี่ยมผู้ป่วยครั้งแรกในเดือน มกราคม 2563 เป้าหมายการจัดสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร