ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง งาน EMS นโยบายมาตรการการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ
รายละเอียด กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายมาตรการการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ โดยมีแนวทางปฏิบัติ สำหรับสถานพยาบาล 3 มาตรการ คือ มาตรการด้านอาคารสถานที่, ด้านการรักษาความปลอดภัยและ ด้านกฎหมาย
สรุป ผลการติดตามการดำเนินการประตูนิรภัย ของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ดำเนินการแล้ว จำนวน 20 แห่ง และระหว่างดำเนินการ 5 แห่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 2
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร