ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
รายละเอียด เป้าหมายการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเป้าหมายในการดำเนินงานดังนี้
ระบบสมัครใจ จำนวน 1,825 ราย ( สธ 1,025 ราย, ปกครอง 800 ราย) ระบบบังคับบำบัด 3,623 ราย
ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
- ระบบสมัครใจ เป้าหมาย 1,825 คน ดำเนินการได้ทั้งหมด 58 ราย ร้อยละ 3.17
- ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 3,623 รายดำเนินการได้ทั้งหมด 325 ราย ร้อยละ 8.97
- ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย ดำเนินการได้ทั้งหมด 0 รายเกินเป้าหมาย ร้อยละ 0
> เป้าหมายรายอำเภอ ตามรายละเอียด ไฟล์แนบ 4
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร