ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานด้านคดี ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
รายละเอียด รายงานผลการดำเนินงานด้านคดี ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1. พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 3 คดี
เป็นความผิดตามมาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ไม่เป็นตามลักษณะและวิธีการที่ รมต.ประกาศ
2. พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จำนวน 7 คดี
มาตรา 30 จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้โปรโมชั่น 1 คดี, มาตรา 31 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม 2 คดี , มาตรา 32 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 คดี
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร