ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง 5.1. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2563
รายละเอียด 1. แจ้งกำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2562
2. วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ประชุมปรับมาตรฐานผู้นิเทศงานระดับจังหวัด
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร