ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง 5.2 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด แจ้งกำหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 – 24 มกราคม 2563
พื้นที่รับการตรวจราชการ : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำขุ่น/ รพ.สต.ขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก
1 ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ รอบ 1/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2562
2 กำหนดการออกเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
• ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
• ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
• ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร