ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
รายละเอียด การรายงานระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร